PCR Kits

PCR Kits

PCR Kits

AZOplex® IV AZF (Y chr. microdeletions) Detection Kit
Ankylosing spondylitis (HLAB27) PCR Kit
FLT3 (fms-related tyrosine kinase 3) PCR Kit
Sex Determination (SRY and Y-chr.analysis) PCR Kit