KVKK Aydınlatma Metni

DİAGEN BİYOTEKNOLOJİK SİSTEMLER SAĞLIK HİZMETLERİ VE OTOMASYONU SAN.TİC.A.Ş.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Saygı değer kullanıcı
DİAGEN BİYOTEKNOLOJİK SİSTEMLER SAĞLIK HİZMETLERİ VE OTOMASYONU SAN.TİC.A.Ş. (metinde “Diagen” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. İşbu nedenle ”Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Diagen adayı olan siz ve/veya aile üyeleriniz hakkında aşağıdaki gibi bilgiler istememiz gerekecektir:

 • Kimlik bilgileri
 • İletişim bilgileri ( telefon numarası, e-posta adresi)
 • Kişisel bilgiler ( doğum tarihi, uyruk)
 • Çocuklarınıza ilişkin bilgiler ( adı, doğum tarihi, yaşı)
 • Kredi kartı numaranız (banka işlemi ve rezervasyon amaçları için)
 • Adres bilgileriniz ( sertifika vb. evraklarınızı adresinize kargolamak için.)
 • Eğitiminizi tamamladıkdan sonra sorularınız/yorumlarınız.
 • 18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler ad, uyruk ve doğum tarihiyle sınırlıdır ve bu bilgiler bize yalnızca bir yetişkin tarafından verilebilir.
  (Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)
 1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Zamanı

Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:
1- Program aktiviteleri:
• Program kaydı oluştururken.
• Program ödemesi yaparken
• İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar.

KVKK tahtında kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2-.Yüzyüze eğitimlere veya etkinliklerine katılım:
• Sadakat programlarına kaydolma
• Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)
• Online eğitimler
• E-posta ve sms üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.
3- Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:
• Sertifika basımında alakalı kurumlar.
4. İnternet aktiviteleri:
• Diagen web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)
• Online formlar (e rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Diagen sayfaları, Facebook oturum açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri).

B-Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kurumumuzda sunulan hizmet süreçlerinin gerekliliklerinin ifa edilmesi kapsamında Bildirim’in 3. maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, eğitim ve diğer hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi ve/veya Diagen’nin yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Diagen’nin ilgili departmanları ve yetkili diğer departmanlar tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir:
• Elden, Diagen’ye ait web siteleri vasıtasıyla, elektronik postayla, postayla, referanslar aracılığıyla veya Diagen’nin çalıştığı çözüm ortakları ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile;
• Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile.
Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir;
i. Açık rızanızın bulunması,
ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
viii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun’un 6. Maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir.
Kişisel verileriniz; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir.
Diagen, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, AB veri koruma mevzuatları ve KVKK başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek – vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Diagen, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.
Diagen’nin, özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:
A. Açık Rızanızın Bulunması Durumunda
İçinde bulunduğunuz şartları Diagen ile paylaşarak kendinize özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerinizi paylaşabilmektesiniz. (Örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık istenmesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta oda talep edilmesi, fıstık alerjisi nedeniyle kuruyemiş içermeyen tatlı hazırlamamızı talep edilmesi, gluten alerjisi nedeniyle glütensiz yemeklerin servis edilmesi vb.). Sizlerin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Diagen, özel nitelikli verilerinizi ancak ilgili açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.
B. Açık Rızanızın Bulunmaması Durumunda
Hassas nitelikteki sağlık verileriniz dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hallerde, Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
A. Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
B. Program kayıtlarınız ve programınızı yönetmek:
• Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak ve saklamak.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir.
Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuat tahtındaki kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Bu süre içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi adına Diagen’ye bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

 1. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız (Madde 11)

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:
i. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Bu talebin yerine getirilebilmesi için Kişisel Verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebiniz yerine getirilemeyecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  vii. v. ve vi. maddeler kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 2. Haklarınız Kapsamında Diagen’ye Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi www.diagen.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Diagen adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik posta Diagen Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cd. No.17 Altındağ Ankara TÜRKİYE adresimizden, Diagen sistemlerinde kayıtlı olan mail adresiniz kanalı ile diagen.com.tr adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

DİAGEN BİYOTEKNOLOJİK SİSTEMLER SAĞLIK HİZMETLERİ VE OTOMASYONU SAN.TİC.A.Ş.